Toán cao cấp : T.1 (A1) Giải tích một biến / Nguyễn Văn Khuê, Phạm Ngọc Thao, Lê Mậu Hải, Nguyễn Đình Sang; Cb.: Nguyễn Văn Khuê Lê, Mậu Hải  

Toán cao cấp : T.1 (A1) Giải tích một biến / Nguyễn Văn Khuê, Phạm Ngọc Thao, Lê Mậu Hải, Nguyễn Đình Sang; Cb.: Nguyễn Văn Khuê

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lê, Mậu Hải

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1997

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515
Tác giả:Lê, Mậu Hải Nguyễn, Đình Sang Nguyễn, Văn Khuê Phạm, Ngọc Thao
Thông tin nhan đề:Toán cao cấp : T.1 (A1) Giải tích một biến / Nguyễn Văn Khuê, Phạm Ngọc Thao, Lê Mậu Hải, Nguyễn Đình Sang; Cb.: Nguyễn Văn Khuê
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 1997
Mô tả vật lý:310 tr.
Từ Khóa:Chuỗi. Giải tích một biến. Giới hạn. Phép tính tích phân. Phép tính vi phân. Toán cao cấp

Tổng số bản: 175

Tổng số bản rỗi: 169

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G067/50520; 510G67/001-11; 510G67/013; 510G67/017; 510G67/11; 510G67/22184; 510G67/22190-210; 510G67/22222-60; 510G67/22262-75; 510G67/22277-83; 510G67/22285-6; 510G67/22288-95; 510G67/5035; 510G67/50521-4; 510G67/70601; 510G67/72520-4; 510G67/72526-32; 510G67/72537-50; 510G67/72562-74; 510G67/73431-3; 510G67/74036; 510G67/75157-60; 510G67/75163-4; 510G67/75257; 510G67/76403; 510G67/76411; 510G67/79888-9; 510G67/84743; 510G67/84915; 510G67/85283; TO-V/0006; VV-D1/7372-3; VV-M2/3870-1

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa