Giáo trình cơ sở hình học và hình học sơ cấp / Đỗ Đức Thái, Phạm Việt Đức, Phạm Hoàng Hà Đỗ, Đức Thái  

Giáo trình cơ sở hình học và hình học sơ cấp / Đỗ Đức Thái, Phạm Việt Đức, Phạm Hoàng Hà

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đỗ, Đức Thái

Nhà Xuất Bản: Đại học Cần Thơ

Năm Xuất Bản: 2013

Tác giả:Đỗ, Đức Thái
Thông tin nhan đề:Giáo trình cơ sở hình học và hình học sơ cấp / Đỗ Đức Thái, Phạm Việt Đức, Phạm Hoàng Hà
Xuất bản, phát hành:Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2013
Mô tả vật lý:299

Tổng số bản: 65

Tổng số bản rỗi: 59

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G364/001-65

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa