Bài tập hàm biến phức / Lê Mậu Hải, Bùi Đắc Tắc Lê Mậu Hải  

Bài tập hàm biến phức / Lê Mậu Hải, Bùi Đắc Tắc

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lê Mậu Hải

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2001

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515.9076
Tác giả:Lê Mậu Hải Bùi Đắc Tắc
Thông tin nhan đề:Bài tập hàm biến phức / Lê Mậu Hải, Bùi Đắc Tắc
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 2001
Mô tả vật lý:151 tr.
Từ Khóa:Hàm biến phức. Lý thuyết hàm. Toán giải tích. Toán học cao cấp

Tổng số bản: 154

Tổng số bản rỗi: 144

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G213/001; 510G213/003-50; 510G213/12035; 510G213/12093; 510G213/28554-63; 510G213/28565-6; 510G213/28569-70; 510G213/28572-604; 510G213/28606-8; 510G213/28610-7; 510G213/28619-34; 510G213/4687-9; 510G213/4829; 510G213/5044; 510G213/50499-501; 510G213/50503; 510G213/5787; 510G213/73545-7; 510G213/74013; 510G213/75111; 510G213/75263; 510G213/76206; 510G213/84473; 510G213/84794; 510G213/84946; 510G213/85293; VM-TK/14371; V-TK/3164; V-TK/3238; VV-D1/9877-9; VV-M2/8564-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa