Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải Nguyễn, Văn Khuê  

Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn, Văn Khuê

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 1997

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515.9
Tác giả:Nguyễn, Văn Khuê Lê, Mậu Hải
Thông tin nhan đề:Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHQGHN , 1997
Mô tả vật lý:267 tr.
Từ Khóa:Giải tích hàm. Giáo trình. Hàm biến phức. Toán cao cấp

Tổng số bản: 72

Tổng số bản rỗi: 65

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G202/27673-4; 510G202/27677; 510G202/27705; 510G202/27709; 510G202/27712; 510G202/27729; 510G202/27745; 510G202/27747; 510G202/27750; 510G202/27762; 510G202/27764; 510G202/27767; 510G202/27781; 510G202/27786; 510G202/27849; 510G202/27851-75; 510G202/4998; 510G202/5115; 510G202/5293; 510G202/73460-8; 510G202/76075; 510G202/76106; 510G202/76124; 510G202/76205; 510G202/77782; 510G202/79687; 510G202/79813; 510G202/79824-7; 510G202/84962; 510G203/6477; TO-V/0016; VV-D1/7394-5; VV-M2/5435-7

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa