Hình học Afin và hình học Ơclit trên những ví dụ và bài tập / Phạm Khắc Ban, Phạm Bình Đô Phạm Khắc Ban  

Hình học Afin và hình học Ơclit trên những ví dụ và bài tập / Phạm Khắc Ban, Phạm Bình Đô

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Phạm Khắc Ban

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2005

Chỉ Số Phân Loại:516.2
Tác giả:Phạm Khắc Ban
Thông tin nhan đề:Hình học Afin và hình học Ơclit trên những ví dụ và bài tập / Phạm Khắc Ban, Phạm Bình Đô
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2005
Mô tả vật lý:421 tr. / 14,5 x 20,5 cm

Tổng số bản: 99

Tổng số bản rỗi: 97

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G317/001-97; V-LC/1482-3

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa