Hình học Afin và hình học Ơclit / Văn Như Cương, Tạ Mân Văn Như Cương  

Hình học Afin và hình học Ơclit / Văn Như Cương, Tạ Mân

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Văn Như Cương

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 1998

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:516.2
Tác giả:Văn Như Cương Tạ Mân
Thông tin nhan đề:Hình học Afin và hình học Ơclit / Văn Như Cương, Tạ Mân
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHQGHN , 1998
Mô tả vật lý:165 tr.
Từ Khóa:Hình học afin. Hình học Ơclit. Toán học

Tổng số bản: 78

Tổng số bản rỗi: 75

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G235/28547; 510G235/29536; 510G235/29541-6; 510G235/29548-53; 510G235/29555-73; 510G235/4696; 510G235/5075; 510G235/5419; 510G235/72371-4; 510G235/73541; 510G235/74033-5; 510G235/76077; 510G235/76148; 510G235/76184; 510G235/78328; 510G235/78333; 510G235/78370; 510G235/78389; 510G235/79407-8; 510G235/79418; 510G235/79426; 510G235/79430; 510G235/79598; 510G235/79685; 510G235/79774-81; 510G235/81744; 510G235/81750; 510G235/84548; 510G235/85234; V-TK/1772; VV-D1/8514-5; VV-M2/7337-41

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa