Chính sách quân điền ở Việt Nam (từ thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XIX)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Thị Hằng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày một cách tương đối hệ thống, khách quan và toàn diện về “chính sách quân điền” trong vấn đề ruộng đất của chế độ quân chủ Việt Nam từ thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XIX. Phân tích và làm rõ cơ sở hình thành cũng như nội dung của chính sách quân điền ở Việt Nam giai đoạn này. Nêu lên một số nhận xét về chế độ ruộng đất nói chung và chính sách quân điền nói riêng trong giai đoạn từ thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XIX và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để có thể vận dụng vào hoạt động kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn đổi mới hiện nay

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Hằng
Thông tin nhan đề:Chính sách quân điền ở Việt Nam (từ thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XIX)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:108 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)