Bài tập Lí thuyết Galois / Dương Quốc Việt, Lê Thị Hà, Trương Thị Hồng Hạnh,...; Cb.: Dương Quốc Việt Dương, Quốc Việt  

Bài tập Lí thuyết Galois / Dương Quốc Việt, Lê Thị Hà, Trương Thị Hồng Hạnh,...; Cb.: Dương Quốc Việt

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Dương, Quốc Việt

Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm

Năm Xuất Bản: 2018

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:512.32076
Tác giả:Dương, Quốc Việt Lê, Thị Hà Trương, Hồng Thanh
Thông tin nhan đề:Bài tập Lí thuyết Galois / Dương Quốc Việt, Lê Thị Hà, Trương Thị Hồng Hạnh,...; Cb.: Dương Quốc Việt
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học sư phạm , 2018
Mô tả vật lý:168 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Lí thuyết Galois. Toán học

Tổng số bản: 30

Tổng số bản rỗi: 26

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G375/001-30

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa