Giáo trình hoá lý : T.3:Điện hoá học - Động hoá học / Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh Trần Hiệp Hải  

Giáo trình hoá lý : T.3:Điện hoá học - Động hoá học / Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần Hiệp Hải

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1983

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:541.30711
Tác giả:Trần Hiệp Hải Trần Kim Thanh
Thông tin nhan đề:Giáo trình hoá lý : T.3:Điện hoá học - Động hoá học / Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 1983
Mô tả vật lý:387 tr.
Từ Khóa:Điện hoá học. Động hoá học. Giáo trình. Hoá lý

Tổng số bản: 104

Tổng số bản rỗi: 96

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 540G118/43939; 540G118/45020-62; 540G118/45064-86; 540G118/45701; 540G118/46453; 540G118/4817; 540G118/50700-4; 540G118/50706; 540G118/50722; 540G118/50753; 540G118/54063; 540G118/76452-61; 540G118/78252; 540G118/79699; VM-TK/14374; VM-TK/2737; V-TK/0028; V-TK/0539; VV-D/7506-7; VV-D/7617-8; VV-M/6874-8

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa