Động hoá học và xúc tác : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ giáo dục giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học sư phạm / Nguyễn Đình Huề, Trần Kim Thanh Nguyễn Đình Huề  

Động hoá học và xúc tác : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ giáo dục giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học sư phạm / Nguyễn Đình Huề, Trần Kim Thanh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Đình Huề

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1990

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Đình Huề Trần Kim Thanh
Thông tin nhan đề:Động hoá học và xúc tác : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ giáo dục giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học sư phạm / Nguyễn Đình Huề, Trần Kim Thanh
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 1990
Mô tả vật lý:256 tr.
Từ Khóa:Động hoá học. Giáo trình. Hoá học. Xúc tác

Tổng số bản: 73

Tổng số bản rỗi: 67

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 540G138/4314; 540G138/45624-31; 540G138/45633-83; 540G138/50771; 540G138/5137; 540G138/5211; 540G138/5679; 540G138/5819; 540G138/76286; 540G138/76288; VV-D1/3069-70; VV-M/6089-92

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa