Bài tập hoá lý cơ sở / Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hảo, Nguyễn Thị Thu Lâm Ngọc Thiềm  

Bài tập hoá lý cơ sở / Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hảo, Nguyễn Thị Thu

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm

Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật

Năm Xuất Bản: 2003

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:541.076
Tác giả:Lâm Ngọc Thiềm Nguyễn Thị Thu Trần Hiệp Hảo
Thông tin nhan đề:Bài tập hoá lý cơ sở / Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hảo, Nguyễn Thị Thu
Xuất bản, phát hành:H. : Khoa học kỹ thuật , 2003
Mô tả vật lý:431 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Điện hoá học. Hoá học. Hoá học keo. Hoá học lượng tử. Hoá lý. Nhiệt động lực. Xúc tác

Tổng số bản: 58

Tổng số bản rỗi: 54

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 540G149/18157-8; 540G149/18188; 540G149/46004-6; 540G149/46008; 540G149/46010; 540G149/46012; 540G149/46076; 540G149/4976-8; 540G149/50615-8; 540G149/50636-7; 540G149/50736-7; 540G149/5609; 540G149/76367-74; 540G149/78253; 540G149/78260; 540G149/78299; 540G149/79830; 540G149/79845-53; 540G149/79855-8; 540G149/84386; VL-D/2635-7; VL-M/3866-70; V-TK/1848-9

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa