Lịch sử giáo dục Việt Nam / Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị Bùi, Minh Hiền  

Lịch sử giáo dục Việt Nam / Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bùi, Minh Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2019

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:370.9597
Tác giả:Bùi, Minh Hiền Nguyễn, Quốc Trị
Thông tin nhan đề:Lịch sử giáo dục Việt Nam / Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị
Xuất bản, phát hành:In lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung.-H. : Đại học Sư phạm , 2019
Mô tả vật lý:220 tr.
Từ Khóa:Giáo dục. Lịch sử. Việt Nam

Tổng số bản: 32

Tổng số bản rỗi: 32

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 370G154/001-27; VL-D/8349-50; VL-M/8829-30; V-TK/7594

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa