Giải tích : Tập 2: Giáo trình đại học đại cương / Nguyễn Xuân Liêm Nguyễn Xuân Liêm  

Giải tích : Tập 2: Giáo trình đại học đại cương / Nguyễn Xuân Liêm

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Xuân Liêm

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2001

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515.0711
Tác giả:Nguyễn Xuân Liêm
Thông tin nhan đề:Giải tích : Tập 2: Giáo trình đại học đại cương / Nguyễn Xuân Liêm
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 2001
Mô tả vật lý:516 tr.

Tổng số bản: 110

Tổng số bản rỗi: 108

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510/G152; 510G152/26012-21; 510G152/4692; 510G152/4701; 510G152/4822; 510G152/4868; 510G152/4942; 510G152/50525-32; 510G152/50534-6; 510G152/5305-8; 510G152/5480; 510G152/5703-4; 510G152/5789; 510G152/5830; 510G152/5875; 510G152/6029; 510G152/70626; 510G152/70661; 510G152/72474-83; 510G152/73548; 510G152/76202-3; 510G152/76413; 510G152/77105; 510G152/77788-9; 510G152/7806; 510G152/7810; 510G152/78275; 510G152/78319; 510G152/78321; 510G152/78323; 510G152/78339-48; 510G152/78351-9; 510G152/78381; 510G152/7848; 510G152/78600; 510G152/78606; 510G152/7862; 510G152/7866; 510G152/79438-40; 510G152/79541; 510G152/79609; 510G152/79881-2; 510G152/79890; 510G152/79901; 510G152/83949; 510G152/84418; 510G152/84458; 510G152/84479; 510G152/84587; 510G152/84729; 510G152/85297; V-TK/0137; VV-D2/0780-1; VV-M2/6957-9

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa