Đại Nam thực lục: T.35: Chính biên, đệ tứ kỷ 9, Tự Đức năm thứ 34 (1881) đến năm thứ 36 (1883)

Loại tài liệu: Tài liệu số - TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: KHXH

Năm Xuất Bản: 1976

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Thông tin nhan đề:Đại Nam thực lục: T.35: Chính biên, đệ tứ kỷ 9, Tự Đức năm thứ 34 (1881) đến năm thứ 36 (1883)
Nhà Xuất Bản:KHXH
Loại hình:TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Mô tả vật lý:411 tr
Năm Xuất Bản:1976

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)