Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia

Năm Xuất Bản: 2009

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:324.25970750711
Thông tin nhan đề:Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2009
Mô tả vật lý:264 tr.
Từ Khóa:Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo trình

Tổng số bản: 109

Tổng số bản rỗi: 98

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 300AG86/001-101; 300AG86/94; V-TK/6288-9; VV-D2/7960-1; VV-M3/2473-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa