Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh : (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) / Đào Duy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Hải,...  

Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh : (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) / Đào Duy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Hải,...

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2008

Thông tin nhan đề:Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh : (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) / Đào Duy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Hải,...
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 2008
Mô tả vật lý:226 tr.

Tổng số bản: 341

Tổng số bản rỗi: 326

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 355G8/001-341

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa