Hoá học vô cơ : Tập 2. Các nguyên tố hoá học điển hình / Hoàng Nhâm Hoàng Nhâm  

Hoá học vô cơ : Tập 2. Các nguyên tố hoá học điển hình / Hoàng Nhâm

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Hoàng Nhâm

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2002

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Hoàng Nhâm
Thông tin nhan đề:Hoá học vô cơ : Tập 2. Các nguyên tố hoá học điển hình / Hoàng Nhâm
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 2002
Mô tả vật lý:291 tr.
Từ Khóa:Hoá học. Hoá học vô cơ

Tổng số bản: 105

Tổng số bản rỗi: 96

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 540G35/13568; 540G35/41143; 540G35/41369; 540G35/41425-33; 540G35/41435-9; 540G35/41441-56; 540G35/4765; 540G35/4928; 540G35/50647-65; 540G35/50667-70; 540G35/50672-5; 540G35/5183; 540G35/5208; 540G35/5346; 540G35/5601-3; 540G35/5610; 540G35/76224-36; 540G35/76353-4; 540G35/77371; 540G35/78331; 540G35/79831; 540G35/84538-41; 540G35/84709; 540G35/84732; 540G35/84803; 540G35/84888; 540G35/84925; 540G35/84995; 540G35/85123; 540G35/85433; 540G35/50671; VL-D/2515-6; VL-M/3794-6

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa