Bài tập không gian tôpô - độ đo - tích phân / Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà Bùi Đắc Tắc  

Bài tập không gian tôpô - độ đo - tích phân / Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bùi Đắc Tắc

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 1999

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515.076
Tác giả:Bùi Đắc Tắc
Thông tin nhan đề:Bài tập không gian tôpô - độ đo - tích phân / Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHQGHN , 1999
Mô tả vật lý:238 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Độ đo. Không gian tôpô. Tích phân

Tổng số bản: 112

Tổng số bản rỗi: 109

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G233/1522; 510G233/1557; 510G233/29390-406; 510G233/4881; 510G233/50416-63; 510G233/5080; 510G233/50925; 510G233/70619; 510G233/71702; 510G233/73542; 510G233/73930-2; 510G233/73934-44; 510G233/750419; 510G233/75112-6; 510G233/75885; 510G233/76135; 510G233/76801; 510G233/78278; 510G233/78394; 510G233/78397; 510G233/78594; 510G233/78601; 510G233/81755; 510G233/84570; 510G233/84586; 510G233/85311; V-TK/1743-4; VV-D2/0262-3; VV-M2/5992-4

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa