Dân tộc học đại cương

Loại tài liệu: Tài liệu số - TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Tác giả: Hoàng, Lương; Hoàng, Lương; Lê, Sỹ Giáo

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1997

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu những nội dung cơ bản của dân tộc học như: Lịch sử hình thành,tiêu chí để xác định tộc người và các loại hình cộng đồng người từ các vấn đề chung của xã hội nguyên thuỷ đến các hình thái tôn giáo sơ khai và một số vấn đề cụ thể của các dân tộc Việt Nam

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hoàng, Lương; Hoàng, Lương; Lê, Sỹ Giáo
Thông tin nhan đề:Dân tộc học đại cương
Nhà Xuất Bản:Giáo dục
Loại hình:TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Mô tả vật lý:210 tr
Năm Xuất Bản:1997

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)