Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và những gợi mở hiện nay

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Lại, Quốc Khánh

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2023

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lại, Quốc Khánh
Thông tin nhan đề:Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và những gợi mở hiện nay
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:9 Tr.
Năm Xuất Bản:2023

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)