Đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Đồng Nai phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ, Thị Hằng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về nghiên cứu tài nguyên nước mặt của một số lưu vực sông điển hình trên thế giới và Việt Nam. Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt lưu vực sông Đồng Nai: trữ lượng nước, chất lượng nước, tính dễ bị tổn thương môi trường của các chỉ số khí hậu có liên quan đến tài nguyên nước mặt lưu vực sông. Đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước mặt lưu vực sông Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vũ, Thị Hằng
Thông tin nhan đề:Đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Đồng Nai phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:146 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)