Công cuộc xóa đói giả nghèo ở huyện Thạch Thất, Hà Nội từ năm 1993 đên năm 2014

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phùng, Thị Bích Hằng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày các chủ trương chính sách của Đảng, địa phương về xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1993 - 2014. Làm rõ quá trình huyện Thạch Thất triển khai công cuộc xóa đói giảm nghèo và rút ra nhận xét, tác động của công cuộc xóa đói giảm nghèo đến kinh tế xã hội huyện Thạch Thất giai đoạn 1993 - 2014

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phùng, Thị Bích Hằng
Thông tin nhan đề:Công cuộc xóa đói giả nghèo ở huyện Thạch Thất, Hà Nội từ năm 1993 đên năm 2014
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:167 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)