Đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp vùng tứ giác Long Xuyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần, Thế Định

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan những vấn đề về cảnh quan, đánh giá cảnh quan, tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đánh giá thích nghi cảnh quan và phân tích bối cảnh biến đổi khí hậu đối với cảnh quan vùng tứ giác Long Xuyên. Định hướng tổ chức sản xuất nông nghiệp của vùng nghiên cứu trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần, Thế Định
Thông tin nhan đề:Đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp vùng tứ giác Long Xuyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:150 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)