Năng lực động viên giáo viên của Hiệu trưởng trường Tiểu học / Nguyễn Thị Ngọc Liên Nguyễn, Thị Ngọc Liên  

Năng lực động viên giáo viên của Hiệu trưởng trường Tiểu học / Nguyễn Thị Ngọc Liên

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Liên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Làm rõ các xu hướng nghiên cứu về năng lực động viên, xây dựng các khái niệm công cụ, xác định biểu hiện, mức độ và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực động viên giáo viên của Hiệu trưởng trường Tiểu học. Đánh giá thực trạng mức độ, biểu hiện năng lực động viên giáo viên của Hiệu trưởng trường Tiểu học và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đó. Nghiên cứu trường hợp điển hình và thực nghiệm tác động bồi dưỡng hiểu biết và kỹ năng tìm hiểu về đối tượng, dự kiến cách thức động viên từ đó giúp nâng cao năng lực động viên giáo viên của Hiệu trưởng trường Tiểu học.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:158.7
Tác giả:Nguyễn, Thị Ngọc Liên
Thông tin nhan đề:Năng lực động viên giáo viên của Hiệu trưởng trường Tiểu học / Nguyễn Thị Ngọc Liên
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:160 tr. + Phụ lục
Từ Khóa:Động viên. Giáo viên. Hiệu trưởng. Năng lực. Tâm lý học. Tiểu học

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/2654-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa