Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự / Đặng Duy Thái Đặng, Duy Thái  

Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự / Đặng Duy Thái

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đặng, Duy Thái

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Xây dựng cơ sở lý luận tâm lý học về năng lực, năng lực hiểu học viên. Đánh giá thực trạng biểu hiện, mức độ năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự hiện nay và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất một số biện pháp tâm lý - sư phạm nhằm rèn luyện, nâng cao năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự; tiến hành thực nghiệm tác động nhằm khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:153.9
Tác giả:Đặng, Duy Thái
Thông tin nhan đề:Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự / Đặng Duy Thái
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:145 tr.
Từ Khóa:Đại học Quân sự. Giảng viên. Giáo dục. Học viên. Năng lực dạy học. Năng lực hiểu. Năng lực sư phạm. Tâm lý học

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/2614

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa