Thực trạng rối nhiễu hành vi và công tác hỗ trợ, can thiệp tâm lý cho học sinh các trường trung học phổ thông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-61 / Khúc Năng Toàn, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Huệ, ...; Chủ nhiệm đề tài: Khúc Năng Toàn Khúc, Năng Toàn  

Thực trạng rối nhiễu hành vi và công tác hỗ trợ, can thiệp tâm lý cho học sinh các trường trung học phổ thông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-61 / Khúc Năng Toàn, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Huệ, ...; Chủ nhiệm đề tài: Khúc Năng Toàn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Khúc, Năng Toàn

Nhà Xuất Bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm Xuất Bản: 2019

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.18019
Tác giả:Khúc, Năng Toàn Nguyễn, Đức Sơn Nguyễn, Thị Huệ
Thông tin nhan đề:Thực trạng rối nhiễu hành vi và công tác hỗ trợ, can thiệp tâm lý cho học sinh các trường trung học phổ thông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-61 / Khúc Năng Toàn, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Huệ, ...; Chủ nhiệm đề tài: Khúc Năng Toàn
Xuất bản, phát hành:H. : Bộ Giáo dục và Đào tạo , 2019
Mô tả vật lý:111 tr.
Từ Khóa:Can thiệp. Hành vi. Hỗ trợ. Học sinh. Rối nhiễu. Tâm lí. Trung học phổ thông

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6507

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa