Đóng góp của Trần Đức Thảo đối với hiện tượng học E. Husserl : Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-60 / Bùi Thị Tỉnh, Đào Đức Doãn, Nguyễn Bá Cường, ...; Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Tỉnh Bùi, Thị Tỉnh  

Đóng góp của Trần Đức Thảo đối với hiện tượng học E. Husserl : Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-60 / Bùi Thị Tỉnh, Đào Đức Doãn, Nguyễn Bá Cường, ...; Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Tỉnh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bùi, Thị Tỉnh

Nhà Xuất Bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm Xuất Bản: 2018

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:142.7
Tác giả:Bùi, Thị Tỉnh Đào, Đức Doãn Nguyễn, Bá Cường
Thông tin nhan đề:Đóng góp của Trần Đức Thảo đối với hiện tượng học E. Husserl : Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-60 / Bùi Thị Tỉnh, Đào Đức Doãn, Nguyễn Bá Cường, ...; Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Tỉnh
Xuất bản, phát hành:H. : Bộ Giáo dục và Đào tạo , 2018
Mô tả vật lý:129 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Đóng góp. Hiện tượng học. Trần Đức Thảo. Triết học phê phán

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6506

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa