Nghiên cứu tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam theo hướng hình thành năng lực sáng tạo và năng lực thẩm mỹ : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-07NV / Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phạm Thị Nụ, ...; Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Tuyến Nguyễn, Thị Hồng Thắm  

Nghiên cứu tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam theo hướng hình thành năng lực sáng tạo và năng lực thẩm mỹ : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-07NV / Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phạm Thị Nụ, ...; Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Tuyến

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thắm

Nhà Xuất Bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm Xuất Bản: 2018

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:700.7
Tác giả:Nguyễn, Thị Hồng Thắm Phạm, Thị Nụ Phạm, Văn Tuyến
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam theo hướng hình thành năng lực sáng tạo và năng lực thẩm mỹ : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-07NV / Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phạm Thị Nụ, ...; Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Tuyến
Xuất bản, phát hành:H. : Bộ Giáo dục và Đào tạo , 2018
Mô tả vật lý:75 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Hoạt động giáo dục. Năng lực. Nghệ thuật. Phương pháp dạy học. Sáng tạo. Thẩm mỹ. Trường phổ thông. Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6505

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa