Nghiên cứu mục tiêu, phương pháp giáo dục định hướng nghề nghiệp trong giáo dục phổ thông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-06NV / Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Đỗ Hương Trà, ...; Chủ nhiệm đề tài: Tưởng Duy Hải Đào, Thị Ngọc Minh  

Nghiên cứu mục tiêu, phương pháp giáo dục định hướng nghề nghiệp trong giáo dục phổ thông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-06NV / Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Đỗ Hương Trà, ...; Chủ nhiệm đề tài: Tưởng Duy Hải

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đào, Thị Ngọc Minh

Nhà Xuất Bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm Xuất Bản: 2018

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:370.113
Tác giả:Đào, Thị Ngọc Minh Đỗ, Hương Trà Tưởng, Duy Hải
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu mục tiêu, phương pháp giáo dục định hướng nghề nghiệp trong giáo dục phổ thông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2015-17-06NV / Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Đỗ Hương Trà, ...; Chủ nhiệm đề tài: Tưởng Duy Hải
Xuất bản, phát hành:H. : Bộ Giáo dục và Đào tạo , 2018
Mô tả vật lý:138 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Giáo dục. Mục tiêu. Nghề nghiệp. Phổ thông. Phương pháp

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6504

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa