Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập trong chương trình giáo dục thuộc lĩnh vực tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sau 2015 : Báo cáo tổng kết đề tài nhiệm vụ cấp bộ. Mã số: B2015-17-05NV / Hồ Cẩm Hà, Phạm Thị Anh Lê, Hồ Sĩ Đàm, ...; Chủ nhiệm đề tài: Hồ Cẩm Hà Hồ, Cẩm Hà  

Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập trong chương trình giáo dục thuộc lĩnh vực tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sau 2015 : Báo cáo tổng kết đề tài nhiệm vụ cấp bộ. Mã số: B2015-17-05NV / Hồ Cẩm Hà, Phạm Thị Anh Lê, Hồ Sĩ Đàm, ...; Chủ nhiệm đề tài: Hồ Cẩm Hà

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Hồ, Cẩm Hà

Nhà Xuất Bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm Xuất Bản: 2016

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:004.0712
Tác giả:Hồ, Cẩm Hà Hồ, Sĩ Đàm Phạm, Thị Anh Lê
Thông tin nhan đề:Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập trong chương trình giáo dục thuộc lĩnh vực tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sau 2015 : Báo cáo tổng kết đề tài nhiệm vụ cấp bộ. Mã số: B2015-17-05NV / Hồ Cẩm Hà, Phạm Thị Anh Lê, Hồ Sĩ Đàm, ...; Chủ nhiệm đề tài: Hồ Cẩm Hà
Xuất bản, phát hành:H. : Bộ Giáo dục và Đào tạo , 2016
Mô tả vật lý:68 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Chương trình giáo dục phổ thông mới. Kết quả. Kết quả học tập. Nội dung. Phương pháp dạy học. Tin học. Tổ chức dạy học

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6503

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa