Giáo dục kĩ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ của Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-10 / Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Kiều Văn Hoan, ...; Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quyết Chiến  

Giáo dục kĩ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ của Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-10 / Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Kiều Văn Hoan, ...; Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quyết Chiến

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2023

Thông tin nhan đề:Giáo dục kĩ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ của Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-10 / Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Kiều Văn Hoan, ...; Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quyết Chiến
Xuất bản, phát hành:H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội , 2023
Mô tả vật lý:150 tr. + phụ lục

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6588

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa