Giáo dục kĩ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ của Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-10 / Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Kiều Văn Hoan, ...; Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quyết Chiến Kiều, Văn Hoan  

Giáo dục kĩ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ của Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-10 / Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Kiều Văn Hoan, ...; Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quyết Chiến

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Kiều, Văn Hoan

Nhà Xuất Bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm Xuất Bản: 2023

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:915.97300712
Tác giả:Kiều, Văn Hoan Nguyễn, Quyết Chiến Vũ, Thị Mai Hương
Thông tin nhan đề:Giáo dục kĩ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ của Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-10 / Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Kiều Văn Hoan, ...; Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quyết Chiến
Xuất bản, phát hành:H. : Bộ Giáo dục và Đào tạo , 2023
Mô tả vật lý:150 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bắc Bộ. Biến đổi khí hậu. Địa lý. Giáo dục. Học sinh. Miền núi. Phương pháp dạy học. Rủi ro. Thích ứng. Thiên tai. Trung du. Trung học cơ sở. Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6588

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa