Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo lí thuyết học tập tại nơi làm việc (Workplace Learning Theory) : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-08 / Trương Thị Bích, Nguyễn Thị Kim Dung, Vũ Thị Sơn, ...; Chủ nhiệm đề tài: Trương Thị Bích  

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo lí thuyết học tập tại nơi làm việc (Workplace Learning Theory) : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-08 / Trương Thị Bích, Nguyễn Thị Kim Dung, Vũ Thị Sơn, ...; Chủ nhiệm đề tài: Trương Thị Bích

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo lí thuyết học tập tại nơi làm việc (Workplace Learning Theory) : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-08 / Trương Thị Bích, Nguyễn Thị Kim Dung, Vũ Thị Sơn, ...; Chủ nhiệm đề tài: Trương Thị Bích
Xuất bản, phát hành:H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội , 2022
Mô tả vật lý:122 tr. + phụ lục

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6586

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa