Giáo trình Sinh thái học và môi trường / Mai Sỹ Tuấn, Trần Đức Hậu, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Lân Hùng Sơn; Cb.: Mai Sỹ Tuấn  

Giáo trình Sinh thái học và môi trường / Mai Sỹ Tuấn, Trần Đức Hậu, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Lân Hùng Sơn; Cb.: Mai Sỹ Tuấn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2021

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:577.0711
Thông tin nhan đề:Giáo trình Sinh thái học và môi trường / Mai Sỹ Tuấn, Trần Đức Hậu, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Lân Hùng Sơn; Cb.: Mai Sỹ Tuấn
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2021
Mô tả vật lý:320 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Môi trường. Sinh thái học

Tổng số bản: 169

Tổng số bản rỗi: 152

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 560G219/0001-165; VL-D/8767; VL-M/8915-6; V-TK/7806

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa