Practical reverse engineering : x86, x64, ARM, Windows Kernel, reversing tools, and obfuscation / Bruce Dang, Alexandre Gazet, Elias Bachaalany Dang, Bruce  

Practical reverse engineering : x86, x64, ARM, Windows Kernel, reversing tools, and obfuscation / Bruce Dang, Alexandre Gazet, Elias Bachaalany

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Dang, Bruce

Nhà Xuất Bản: John Wiley & Sons

Năm Xuất Bản: 2014

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:005.8
Tác giả:Dang, Bruce Bachaalany, Elias Gazet, Alexandre
Thông tin nhan đề:Practical reverse engineering : x86, x64, ARM, Windows Kernel, reversing tools, and obfuscation / Bruce Dang, Alexandre Gazet, Elias Bachaalany
Xuất bản, phát hành:New York : John Wiley & Sons , 2014
Mô tả vật lý:xxii, 355 p.
Từ Khóa:Bảo mật dữ liệu

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4792

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa