Machine learning : Hands-on for developers and technical professionals / Jason Bell Bell, Jason  

Machine learning : Hands-on for developers and technical professionals / Jason Bell

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bell, Jason

Nhà Xuất Bản: John Wiley & Sons

Năm Xuất Bản: 2015

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:006.31
Tác giả:Bell, Jason
Thông tin nhan đề:Machine learning : Hands-on for developers and technical professionals / Jason Bell
Xuất bản, phát hành:Indianapolis : John Wiley & Sons , 2015
Mô tả vật lý:xxiv, 380 p.
Từ Khóa:Trí tuệ nhân tạo

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4791

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa