Finite element analysis applications: A systematic and practical approach : Zhuming Bi Bi, Zhuming  

Finite element analysis applications: A systematic and practical approach : Zhuming Bi

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bi, Zhuming

Nhà Xuất Bản: Academic Press

Năm Xuất Bản: 2016

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:518.25
Tác giả:Bi, Zhuming
Thông tin nhan đề:Finite element analysis applications: A systematic and practical approach : Zhuming Bi
Xuất bản, phát hành:London : Academic Press , 2016
Mô tả vật lý:xiv, 504 p.
Từ Khóa:Giải tích số. Phương pháp phần tử hữu hạn

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4788

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa