Exploring BeagleBone : Tools and techniques for building with embedded linux / Derek Molloy Molloy, Derek  

Exploring BeagleBone : Tools and techniques for building with embedded linux / Derek Molloy

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Molloy, Derek

Nhà Xuất Bản: John Wiley & Sons

Năm Xuất Bản: 2015

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:004.165
Tác giả:Molloy, Derek
Thông tin nhan đề:Exploring BeagleBone : Tools and techniques for building with embedded linux / Derek Molloy
Xuất bản, phát hành:Indianapolis : John Wiley & Sons , 2015
Mô tả vật lý:xxx, 564 p.
Từ Khóa:Hệ điều hành Linux. Máy tính

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4787

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa