First in, last out : An American paratrooper in Vietnam with the 101st and Vietnamese Airborne / John D. Howard Howard, John D.  

First in, last out : An American paratrooper in Vietnam with the 101st and Vietnamese Airborne / John D. Howard

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Howard, John D.

Nhà Xuất Bản: Stackpole Books

Năm Xuất Bản: 2017

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:959.704342092
Tác giả:Howard, John D
Thông tin nhan đề:First in, last out : An American paratrooper in Vietnam with the 101st and Vietnamese Airborne / John D. Howard
Xuất bản, phát hành:Guilford : Stackpole Books , 2017
Mô tả vật lý:xii, 252 p.
Từ Khóa:Chiến tranh. Lịch sử. Mỹ. Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4785

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa