Di dân của các dân tộc thiểu số những vấn đề đặt ra và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn, Đình Tấn, Đặng Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Hùng,...Cb.: Nguyễn Đình Tấn Đặng, Thị Ánh Tuyết  

Di dân của các dân tộc thiểu số những vấn đề đặt ra và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn, Đình Tấn, Đặng Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Hùng,...Cb.: Nguyễn Đình Tấn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đặng, Thị Ánh Tuyết

Nhà Xuất Bản: Khoa học xã hội

Năm Xuất Bản: 2020

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:307.2
Tác giả:Đặng, Thị Ánh Tuyết Hà, Việt Hùng Nguyễn, Đình Tấn
Thông tin nhan đề:Di dân của các dân tộc thiểu số những vấn đề đặt ra và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn, Đình Tấn, Đặng Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Hùng,...Cb.: Nguyễn Đình Tấn
Xuất bản, phát hành:H. : Khoa học xã hội , 2020
Mô tả vật lý:468 tr.
Từ Khóa:Dân tộc thiểu số. Di cư. Di dân. Việt Nam

Tổng số bản: 3

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-TK/7497; VV-D3/5309-10

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa