Laboratory excercises in Microbiology / H. Prescoot Prescoot, H.  

Laboratory excercises in Microbiology / H. Prescoot

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Prescoot, H.

Nhà Xuất Bản: Graw-Hill Publishing

Năm Xuất Bản: 2017

Tác giả:Prescoot, H
Thông tin nhan đề:Laboratory excercises in Microbiology / H. Prescoot
Xuất bản, phát hành:5th edi..-New York : Graw-Hill Publishing , 2017
Mô tả vật lý:449 P.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: SH-A/0030

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa