KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH THÁI NHÂN VĂN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄNKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH THÁI NHÂN VĂN Vu000b PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN  

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH THÁI NHÂN VĂN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄNKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH THÁI NHÂN VĂN Vu000b PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Thông tin nhan đề:KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH THÁI NHÂN VĂN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄNKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH THÁI NHÂN VĂN Vu000b PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:350 tr.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: SH-V/0074

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa